۱۰ روش برای ارزیابی عملکرد مدیریت فروش

در بسیاری از سازمان ها بر ارزیابی عملکرد مدیریت فروش تأکید می گردد و سازمان دوره های آموزشی و مشاوره ای فراوانی برای تقویت بنیه علمی و عملی تیم فروش و افزایش اثربخشی آنان برپا می نمایند، اما همواره یک فرد در سایه بوده و حاشیه امنی برای خود ایجاد نموده است و آن خود مدیر فروش است. در طول چند سال اخیر برخی سازمان ها اقدام به ارزیابی عملکرد مدیریت فروش خود نموده اند. در اغلب موارد ارزیابی عملکرد مدیریت فروش در خصوص ناکامی های ناشی از فقدان یک برنامه ریزی شفاف و یا موفقیت های حاصل ...