بازاریابی براساس فرهنگ بازار

هماهنگ بودن بازاریابی براساس فرهنگ بازار از آن رو حائزاهمیت است که خواه یک فروشگاه به اصطلاح خشت و گلی(فیزیکی) راه اندازی کرده باشید یا اینکه بصورت آنلاین فعالیت کنید، در زمان ارتباط با یک بازار منطقه ای، شناخت فرهنگ محلی که فاکتورهای بسیار بیشتری از زبان و خصوصیات جمعیتی بازار هدف را در بر می گیرد،اهمیت بسیار دارند. این فاکتورها چیست؟ بدیهی است که بازاریابی براساس فرهنگ بسیار مهم است، حتی اگر این زبان دقیقا همان زبانی است که شما هم با آن تکلم می کنید، باز هم ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که ...