تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی)چه ضرورتی دارد؟

 تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی) ابتدا ببینیم تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی) چیست؟ تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی) روندی است که بر اساس آن مشتریان و مصرف کنندگان از طریق اطلاعات به تولید کنندگان و فروشندگان متصل می شوند. فرصت ها و مشکلات مشخص شده و فعالیت ها و برنامه های مارکتینگ برنامه ریزی، اجرا، تعدیل و ارزیابی می شود. عملکرد مارکتینگ نظارت شده و مشخص می شود به چه نوع اطلاعاتی نیاز داریم تا بتوان به پرسش های موجود پاسخ داد. در تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی)، روش جمع آوری اطلاعات مشخص شده سپس اطلاعات جمع آوری شده و در نهایت تحلیل و استراتژی های مارکتینگ و فروش مشخص و ...