صفات یک رهبر ( قسمت اول)

.1چه دلیلی باعث می شود که مردم بخواهند از یک رهبر پیروی کنند ؟ .2چرا مردم از یک رهبر با اکراه اطاعت می کنند ؛ در حالیکه با شور و اشتیاق آنچه در توان دارند را به کار می برند تا از رهبر دیگری پیروی کنند ؟ پاسخ به این پرسش ها در خصوصیات منحصر به فرد یک شخص نهفته است!   1.اولین صفت از صفات یک رهبر:شخصیت ( مثل صخره محکم باشید ) آنچه باید هرکس درباره شخصیت بداند : oشخصیت فقط حرف زدن نیست oاستعدادیک موهبت است ولی شخصیت یک انتخاب است oدر روابط با افراد ، شخصیت ، موفقیت ...