زبان بدن سازمان و تاثیر آن در بازاریابی ، فروش

واقعیت این است که نه تنها انسان بلکه سازمان هم از زبان بدن برخوردار است.زبان بدن سازمان بیان کننده واقعی سیاست های سازمان است وقتی که بیانیه ماموریت و شعارهای بسیاری از سازمان ها را بررسی می کنیم می بینیم که از تکریم ارباب رجوع صحبت کرده اند و حتی تابلو ها و شعار هایی در این رابطه در سازمان خود قرار داده اند اما در عمل زبان بدن سازمان آن ها پیام های دیگری مخابره می کند. فروشگاهی را در نظربگیرید که توقفگاه خودرو را به گونه ایی قرار داده که مشتریان باید در نقطه ای دور خودرو خود را ...