فروش به روش ورزشکاران !

در فروش به روش ورزشکاران مهم‌ترین نقش مدیر فروش، ایجاد فروش است که برای بقای سازمان حیاتی است. مدیر فروش از طریق کار با سایر فروشندگان به این فروش دست می‌یابد. شاید مهم‌ترین کار شما انتخاب، جذب و استخدام فروشندگان خوب باشد. ۹۵ درصد موفقیت، به قابلیت‌ افراد استخدام‌شده بستگی دارد. در فروش به روش ورزشکاران باید فروشندگان را آموزش دهید، تربیت کنید، ارتقاء و رشد دهید و بدون توجه به اینکه قرار است چه مدت با شما بمانند و چه وقت ترک‌تان می‌کنند، آن‌ها را به افرادی شایسته‌تر، تواناتر و موثرتر تبدیل کنید. آخرین وظیفه مهم شما در فروش به روش ورزشکاران ،تعیین ...

۱۰ روش برای ارزیابی عملکرد مدیریت فروش

در بسیاری از سازمان ها بر ارزیابی عملکرد مدیریت فروش تأکید می گردد و سازمان دوره های آموزشی و مشاوره ای فراوانی برای تقویت بنیه علمی و عملی تیم فروش و افزایش اثربخشی آنان برپا می نمایند، اما همواره یک فرد در سایه بوده و حاشیه امنی برای خود ایجاد نموده است و آن خود مدیر فروش است. در طول چند سال اخیر برخی سازمان ها اقدام به ارزیابی عملکرد مدیریت فروش خود نموده اند. در اغلب موارد ارزیابی عملکرد مدیریت فروش در خصوص ناکامی های ناشی از فقدان یک برنامه ریزی شفاف و یا موفقیت های حاصل ...

مدیریت زمان فروش

یکی از اصول کاربردی برای مدیریت زمان فروش اصل پارتو یا قانون ۲۰/۸۰ می باشد. اصل پارتو یا قانون ۸۰/۲۰: این قانون به منظور مدیریت زمان فروش می گوید بیست درصد کارهای ما هشتاد درصد نتیجه را برای ما به ارمغان می آورند و هشتاد درصد کارهایمان بیست درصد نتیجه را برای ما حاصل می کنند. ما باید آن بیست درصد کارهایی که هشتاد درصد نتیجه را برای ما به ارمغان می آورند را شناسایی کنیم و در درجه اول روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.برای شناسایی این عوامل از یک دفترچه یادداشت استفاده کنید.به مدت ...