چگونگی تقویت برند و برندینگ شخصی با هر بار سخنرانی

برای تقویت برند شخصی باید بدانیم که اولین چیزی که مردم در برخورد با ما به آن توجه می کنند ظاهر ماست، دومین چیزی که به آن توجه می کنند صدا و لحن صحبت کردن ما می باشد. افراد موفق در عرصه کسب و کار عموما موفقیت خود را مدیون صحبت کردن به گونه ای متفاوت از عموم مردم می باشند. خواه شما در حال اقناع یک مشتری بالقوه برای تبدیل کردن وی به یک مشتری وفادار باشید یا اینکه در پی تحت تاثیر قرار دادن یک مشتری برای در نظر گرفتن نقطه نظر خودتان باشید، ...