چگونگی انتخاب کارشناس فروش ماهر

انتخاب کارشناس فروش ماهر از جمله دغدغه های همه مدیران است چراکه فروشندگان قلب تپنده هر کسب و کاری هستند و در خط مقدم جبهه نبرد با رقبا قرار دارند.مخصوصا در دوران رکود اقتصادی نیاز به فروشندگان توانا بیش از بیش آشکار می شود. و اما چگونگی انتخاب کارشناس فروش ماهر برای انتخاب کارشناس فروش راه حل های مختلفی وجود دارد  از جمله :مراجعه به کاریابی ها،دادن آگهی استخدام،کمک گرفتن از دوستان و آشنایان،جذب فروشندگان رقبا،جذب فروشندگان سایر شرکت ها و همچنین ساختن فروشنده ! الف ) انتخاب کارشناس فروش از طریق مراجعه به کاریابی ...